Augmented Reality Fund – Aktiefond

Fonden

20-25 innehav

Fonden består av en koncentrerad portfölj där vi arbetar aktivt med innehaven.

Globalt fokus

Fonden kommer att välja ut de aktier på den globala marknaden som vi bedömer har de bästa förutsättningarna att utvecklas inom AR/VR/MR.

15-20% avkastningsmål

Fonden har som mål att med begränsad risk nå en årlig avkastning på 15-20% åt investerarna.

Vad letar vi efter?

Exceptionella team

Vi investerar i de mest kompetenta och innovativa teamen som finns. Team som har kompetent och dedikerad ledning, team med anställda med stor kompetens inom AR/VR -sektorn, team  med rätt inställning, kultur och visioner.

Skalbarhet

Vi investerar i bolag med tjänster eller produkter som har förutsättningar att slå igenom globalt.

Unika produkter/tjänster

Vi investerar i produkter eller tjänster som ligger i framkant och som har en unik position på marknaden.

Team

Investeringskommitté

För att strukturera förvaltningen har en investeringskommitté etablerats. Denna ansvarar för en första screening samt intervjuer om intresse för bolaget föreligger. Kommittén gör därefter en noggrann utvärdering tillsammans med ARscandinavia AB:s experter, rådgivare och relevanta nyckelpersoner innan eventuell förhandling angående en investering med bolaget påbörjas.

Externa rådgivare

ARscandinavia AB använder sig av specifika rådgivare som ett led i investeringsprocessen. Dessa bidrar med ovärderlig kunskap samt råd inom områden så som teknik, finansiell utvärdering samt allmänna frågor gällande AR/VR.

Nyckelpersoner

ARscandinavia AB har knutit sig an personer till företaget, som besitter kunskaper och erfarenheter av olika slag som är nödvändiga i investeringsprocessen.

Investeringsstrategi

AR/VR – sektorn

Vi är experter på denna sektor och vi är övertygade om att denna sektor kommer att stå för nästa teknikrevolution och därav vara den sektor som växer absolut snabbast de nästkommande 10 åren. Vi vill genom vår expertis och vårt nätverk exponera oss mot denna sektor på ett optimalt sätt.

Aktivitet

I en sektor där nya spännande saker sker i princip dagligen är det av stor vikt att vi ligger rätt positionerade och är aktiva i våra val av investeringar.

Långsiktighet

Vi anser att en långsiktighet i investeringarna över tiden skapar bättre avkastning än alltför kortsiktiga investeringar.

Investeringsprocess

Screening & Presentation

Information inhämtas angående de hundratals alternativ av AR / VR – företag som är verksamma i Skandinavien och i reste av världen. Närmare utvärdering genomförs av Arscandinavia AB:s investeringsorganisation genom företagsbesök, intervjuer och genomgång av dokumentation och rapporter.

Allokering & DD

Innan investering genomförs utförs en riskanalys och likviditetsanalys så att lämplig riskspridning sett till olika faktorer uppfylls i och med investeringen. Vidare genomförs en noggrann analys av bolagens operativa, affärsmässiga och juridiska struktur.

Löpande förvaltning

Portföljen utvärderas kontinuerligt och enskilda innehav ställs mot andra alternativ samtidigt som en helhetssyn där samtliga innehav beaktas samtidigt vidtas.